Zapraszamy do współpracy autorów i tłumaczy zajmujących się filozofią, socjologią, czy nieodkrytymi lub słabo znanymi obszarami literatury pięknej, zarówno polskiej, jak i obcej.

Teksty prosimy nadsyłać w następujących formatach:

• doc

• rtf

• pdf

Zastrzegamy sobie prawo do niezwracania nadesłanych wydruków, prosimy nie nadsyłać rękopisów bądź jedynych, oryginalnych wydruków. Nie ujawniamy także wewnętrznych recenzji wydawniczych.

Tłumaczy prosimy o nadesłanie notki o autorze, recenzji, streszczenia, a także kilku stron próbnego tłumaczenia.

Autorów polskich prosimy o przesłanie streszczenia oraz około 20-30 stron tekstu.

Teksty prosimy przesyłać na adres: redakcja@officyna.com.pl

Jeśli będziemy zainteresowani, oczywiście odezwiemy się do Państwa.Zasady etyki wydawniczej

 

Zasady etyki wydawniczej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, przyjęte i stosowane przez Wydawnictwo Officyna są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/

 

Przed akceptacją do wydania, publikacje zgłoszone do wydawnictwa są weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej.

Sprawami formalno-organizacyjnymi oraz związanymi z procesem produkcji książki zajmuje się Łukasz Urbaniak (urbaniak@officyna.com.pl).

 

Zasady obowiązujące wydawcę

Wydawca stale czuwa nad przestrzeganiem obowiązujących standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz zapobiega praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami. Rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę tekstów. Teksty oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym. Wydawca decyduje, które teksty zostaną opublikowane. Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji brane są pod uwagę opinie recenzentów dotyczące wartości naukowej pracy, oryginalności ujęcia problemu, przejrzystości wywodu. Wydawca nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor, wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym. Nieopublikowane teksty nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez pracowników wydawnictwa ani żadne inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.Zasady obowiązujące autora

Autor zobowiązany jest do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Niezgodne z zasadami etyki wydawniczej prezentowanie i interpretowanie danych oraz wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wykorzystane w publikacji badania i/lub informacje innych naukowców powinny być oznaczone w sposób wskazujący, że jest to cytat. Plagiat czy fałszowanie danych są niedopuszczalne.

Autor poproszony o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań wykorzystanych w tekście zobowiązany jest zapewnić dostęp do tych danych, także po opublikowaniu pracy.

Autorzy zgłaszający do publikacji teksty wieloautorskie mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów oraz informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystanych przy tworzeniu tekstu).

Ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte ich przypadki powinny być demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.

Autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii załącznikowej publikacje, które zostały przez niego wykorzystane przy tworzeniu tekstu.

Jeśli autor odkryje znaczące błędy lub nieścisłości w swoim tekście, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym wydawcę w celu skorygowania zaistniałych błędów przy kolejnym wydaniu lub dodruku.

 

Zasady obowiązujące redaktora naukowego (w przypadku publikacji zbiorowych)

Redaktor naukowy decyduje, które materiały zostaną opublikowane. Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji zbiorowej brane są pod uwagę: wartość naukowa pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość wywodu.

Redaktor naukowy dba o rzetelność naukową publikowanych prac. Dla jej zachowania może nanosić stosowne zmiany i poprawki. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) zobowiązany jest podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji zbiorowej.

Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie publikacji akceptują jej kształt po redakcji naukowej, leży po stronie redaktora naukowego zgłaszającego publikację do wydawcy.

Redaktor naukowy ma prawo wycofać tekst z publikacji, jeżeli:

– istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów;

– praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.

 

Zasady obowiązujące recenzenta

Recenzent recenzuje pracę na zlecenie wydawnictwa. W ten sposób ma wpływ na decyzje podejmowane przez wydawnictwo. Może także, w porozumieniu z autorem, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanej pracy.

Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu pracy do publikacji lub jej odrzuceniu. W recenzji kładziony jest nacisk na poziom merytoryczny, oryginalność stawianych tez i zasadność podejmowanych badań, metodologię, poprawność formułowanych wniosków i sposób ich prezentacji. Recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, rzetelna, konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą i wykonana terminowo. Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów, podejrzenia o plagiat lub zbędną (zduplikowaną) publikację, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi). Wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie prac i/lub osobom trzecim jest niedopuszczalne (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym). Personalna krytyka autora pracy jest uważana za niedopuszczalną. Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinien również oceniać tekstu, w przypadku kiedy może występować konflikt interesów z autorem. Wszelkie kontakty między Autorem i recenzentem do czasu opublikowania pracy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa Officyna.

 

Procedura recenzji wydawniczych dla publikacji naukowych

Tekst publikacji naukowej podlega dwóm recenzjom wydawniczym przeprowadzonym przez
niezależnych recenzentów wskazywanych przez wydawnictwo. Przez niezależność rozumie się
zaangażowanie w odrębnych ośrodkach naukowych, innych niż ten, z którego pochodzi autor.
W odniesieniu do niezależności ważne jest również nieuczestniczenie w przewodzie doktorskim
bądź w postępowaniu habilitacyjnym w charakterze recenzenta. Recenzent sporządza recenzję
w terminie ustalonym z wydawnictwem na podstawie umowy recenzji na formularzu recenzyjnym,
przygotowanym przez wydawnictwo.
Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu w postaci książki:
• określenie trafności podjętej problematyki oraz jej oryginalność na rynku wydawniczym,
• zauważone przez recenzenta ewentualne usterki i nieprawidłowości merytoryczne w treści
utworu,
• propozycje zmian w treści utworu, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności
utworu na rynku wydawniczym.
Recenzentem publikacji naukowej może być osoba mająca tytuł doktora habilitowanego
lub profesora. 

Tekst publikacji naukowej podlega dwóm recenzjom wydawniczym przeprowadzonym przez niezależnych recenzentów wskazywanych przez wydawnictwo. Przez niezależność rozumie się zaangażowanie w odrębnych ośrodkach naukowych, innych niż ten, z którego pochodzi autor. W odniesieniu do niezależności ważne jest również nieuczestniczenie w przewodzie doktorskim bądź w postępowaniu habilitacyjnym w charakterze recenzenta. Recenzent sporządza recenzję w terminie ustalonym z wydawnictwem na podstawie umowy recenzji na formularzu recenzyjnym, przygotowanym przez wydawnictwo.

Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu w postaci książki:

• określenie trafności podjętej problematyki oraz jej oryginalność na rynku wydawniczym,

• zauważone przez recenzenta ewentualne usterki i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu,

• propozycje zmian w treści utworu, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności utworu na rynku wydawniczym.

Recenzentem publikacji naukowej może być osoba mająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora. 

 

Odmowa przyjęcia utworu do wydania

Wydawnictwo Officyna ma prawo do nieprzyjęcia i odmowy wydania utworu, który otrzymał negatywną recenzję.