Ur. w 1957 roku w Łodzi. Ukończył na UŁ studia historyczne (1981) i
filozoficzne (1984). Od 1984 zatrudniony w Instytucie Filozofii UŁ. W roku 1993
obronił pracę doktorską pt. Ja – Nieskończoność – Inny w Emmanuela Lévinasa
filozofii transcendencji. Specjalizuje się we współczesnej filozofii niemieckiej i
francuskiej, zwłaszcza w myśli Nietzschego. Autor książki Brzozowski. Wokół
kultury: inspiracje nietzscheańskie (IFiS PAN, Warszawa 2004) oraz czterdziestu
publikacji naukowych (trzy opublikowane w języku niemieckim) poświęconych
Nietzschemu, Heideggerowi, szkole frankfurckiej, Canguillhemowi, Derridzie,
Foucaultowi, Bataille’owi, Klossowskiemu, Lacoue-Labarthe’owi, Brzozowskiemu.
Praca habilitacyjna: Suwerenność a nowoczesność. Z dziejów poststrukturalistycznej
recepcji myśli Nietzschego (Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006).
Tłumacz i współtłumacz literatury filozoficznej z języka francuskiego (książki:
Artaud, Canguillhem, Deleuze/Guattari, Foucault; artykuły: Blanchot, Ferry, Derrida,
Lévinas, de Sade) i niemieckiego (książki: Nietzsche, w tym 13 t. Nachlass [KSA];
artykuły: Habermas, Künzli). Uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i
zagranicznych.

 

Ukończył na UŁ studia historyczne (1981) i filozoficzne (1984). Od 1984 zatrudniony w Instytucie Filozofii UŁ. W roku 1993 obronił pracę doktorską pt. Ja – Nieskończoność – Inny w Emmanuela Lévinasa filozofii transcendencji. Specjalizuje się we współczesnej filozofii niemieckiej i francuskiej, zwłaszcza w myśli Nietzschego. Autor książki Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie (IFiS PAN, Warszawa 2004) oraz czterdziestu publikacji naukowych (trzy opublikowane w języku niemieckim) poświęconych Nietzschemu, Heideggerowi, szkole frankfurckiej, Canguillhemowi, Derridzie, Foucaultowi, Bataille’owi, Klossowskiemu, Lacoue-Labarthe’owi, Brzozowskiemu.

Praca habilitacyjna: Suwerenność a nowoczesność. Z dziejów poststrukturalistycznej recepcji myśli Nietzschego (Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006). Tłumacz i współtłumacz literatury filozoficznej z języka francuskiego (książki: Artaud, Canguillhem, Deleuze/Guattari, Foucault; artykuły: Blanchot, Ferry, Derrida, Lévinas, de Sade) i niemieckiego (książki: Nietzsche, w tym 13 t. Notatek; artykuły: Habermas, Künzli). 


Książki tego autora: